Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 24(2019) Trang: 30-34
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mối quan hệ giữa hoạt động trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 287 doanh nghiệp xuất khẩu vào năm 2015. Ứng dụng lý thuyết Các bên liên quan và phương pháp phân tích hồi quy Tobit, chúng tôi đã tìm thấy trách nhiệm trong nội bộ tổ chức và trách nhiệm với bên ngoài có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam. Hàm ý của nghiên cứu này nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị chiến lược hoạch định tốt chiến lược kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, từ đó giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...