Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 09(2019) Trang: 101-104
Tạp chí: Kinh tế và dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Sóc Trăng. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 135 người dân tại thành phố Sóc Trăng và sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, và hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu tìm thấy sáu nhân tố chính tác động đến ý định khởi nghiệp của người dân lần lượt là: (1) chủ động tìm kiếm cơ hội, (2) kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, (3) năng lực sáng tạo và thích nghi, (4) nguồn vốn kinh doanh, (5) chấp nhận rủi ro, và (6) sự nhạy bén. Hàm ý của nghiên cứu này đóng góp rất lớn vào việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người dân tại địa phương.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...