Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences

Research of the effects of brassinolide (BL) on the growth and yield of sesame, the field experiment was carried out in Randomize Complete Block design (RCBD) with 5 treatments and 5 replications, the replication area is 65m2. The treatments were three concentrations of BL (0.05, 0.07 and 0.1 ppm), and 2 control treatments, Ca- Bo- K (CaO (18 mg/l), K2O (144 mg/l) and B2O3 (384 mg/l) (as farmer using) and spray water. All treatments were treated at two times, 15 and 30 days after sowing. The results showed that plants treated with BL, the proline content in leaves increased. Sesame was sprayed with 0.07 ppm of brassinolide producing highest yield (1,637.7 kg/ha) (increasing double times and 34.9% in comparison with spraying water and farmer control treatment, respectively).

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...