Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 44 (54)(2019) Trang: 81-89
Tạp chí: Phát triển & Hội nhập
Liên kết:

Đề tài này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi thương hiệu của người sử dụng điện thoại di động tại thành phố Cần Thơ. Số liệu phục vụ cho nghiên cứu của đề tài được thu thập từ 412 khách hàng sử dụng điện thoại di động tại thành phố Cần Thơ với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS và AMOS 22.0 với phương pháp thống kê mô tả và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 yếu tố chính tác động tích cực đến ý định chuyển đổi thương hiệu của người dùng điện thoại di động là truyền miệng điện tử eWOM, Marketing hấp dẫn từ lựa chọn thay thế và sự không hài lòng của khách hàng. Trong đó, yếu tố Marketing có tác động mạnh nhất đến ý định chuyển đổi thương hiệu, kế đến là eWOM và sau cùng là sự không hài lòng của khách hàng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2019) Trang: 222-227
Tạp chí: Tạp chí Công Thương (Vietnam Trade and Industry Review)
Số tạp chí 7(3)(2019) Trang: 9-16
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 64(2019) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 131(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học thương mại
Số tạp chí 96(2019) Trang: 69-77
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 3(2019) Trang: 43-45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số tạp chí 7(2019) Trang: 132-147
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...