Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 101(2019) Trang: 46-56
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của bắp nghiền (carbohydrate hòa tan) ở các mức độ bổ sung khác nhau đến khả năng sinh khí CH4, CO2 và tiêu hóa dưỡng chất ở in vitro. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, các mức độ bổ sung bắp (0, 15, 30, 45 và 60% trong hỗn hợp (dựa trên vật chất khô), tương ứng với các nghiệm thức B0, B15, B30, B45 và B60, với chất nền là cỏ voi (Pennisetum purpurrerum). Kết quả cho thấy lượng khí tổng số, CH4 và CO2 (ml) sinh ra ở các thời điểm giữa các nghiệm thức bổ sung có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P4 (ml/g DOM) sinh ra ở 72 giờ giảm dần tỷ lệ nghịch với sự bổ sung bắp tăng dần từ 0% đến 60% (P4 và CO2 (ml/g DOM) ở in vitro sinh ra giảm dần, trong khi OMD (%) tăng dần khi mức độ bổ sung bắp tăng dần từ 0 – 60% với y=-1,16x+149 (R2=0,763).

Từ khóa: carbohydrate hòa tan, gia súc nhai lại, mêtan, sự bổ sung, sự lên men.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...