Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 12(2019) Trang: 25-32
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Liên kết:

Huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên là vùng đất mới được khai phá, song hoạt động canh tác nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến. Thông qua nguồn tư liệu địa bạ triều Nguyễn (1836) đã góp phần phản ánh những nét cơ bản về tình hình kinh tế nông nghiệp Hà Châu nửa đầu thế kỷ XIX. Ở khía cạnh khác, bài viết có ý nghĩa thực tiễn trong việc đề xuất nghiên cứu mới về chính sách quản lý kinh tế địa phương trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...