Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Số đặc biệt 8.2019(2019) Trang: 67-69
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Liên kết:

Sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đã và đang tác động mạnh mẽ tổng thể đời sống xã hội đồng thời tạo nên bước ngoặt to lớn đối với giáo dục đại học. Trong đó, hoạt động đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ từ năm 2007 đến nay đang đặt trước nhiều cơ hội và thách thức cho sự tồn tại và phát triển. Trên cơ sở phân tích tổng quan, bài viết đã đề xuất một số giải pháp then chốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử theo định hướng thực học thực nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...