Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 7(2019) Trang: 55-62
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên ao ương cá lóc (Channa striata) giai đoạn 0 đến 30 ngày tuổi nhằm theo dõi sự phát triển của các nhóm sinh vật phù du trong ao ương, đồng thời xác định tính ăn của cá trong giai đoạn này. Thành phần sinh vật phù du trong ao được thu mỗi ngày trong suốt 10 ngày đầu của chu kỳ ương và sau đó 3 ngày/lần cho đến ngày thứ 30. Mẫu cá bột cũng được thu liên tục trong 10 ngày đầu với số lượng 30 cá thể/lần để xác định cỡ miệng và thành phần thức ăn trong ruột cá. Kết quả cho thấy tổng số giống tảo ghi nhận được là 69 giống thuộc 5 ngành bao gồm tảo lục (Chlorophyta), tảo mắt (Euglenophyta), vi khuẩn lam (Cyanobacteria), tảo khuê (Bacillariophyta) và tảo giáp (Dinophyta) với mật độ dao động từ 22.991 – 144.088 cá thể/L. Số loài động vật phù du ghi nhận được là 95 thuộc Protozoa, Rotifera, Cladocera và Copepoda với mật độ dao động trong khoảng 542.524 – 2.104.859 cá thể/m3. Thành phần thức ăn trong ruột cá thay đổi theo thời gian ương với ấu trùng Nauplius và Rotifera ở giai đoạn đầu và dần thay thế bằng Cladocera và Copepoda ở các ngày tiếp theo. Ngoài ra, mảnh vụn hữu cơ cũng xuất hiện với tỉ lệ lớn từ ngày thứ 27.  Trong suốt thời gian khảo sát, tảo không được tìm thấy trong ruột cá.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...