Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 10(2019) Trang: 61-70
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Thí nghiệm đồng ruộng trên diện rộng được thực hiện tại hai xã Vĩnh Viễn và Lương Tâm huyện Long Mỹ tỉnh Hậu
Giang nhằm đánh giá hiệu quả của bón giảm lượng phân đạm (N) và phân lân (P) đến sinh trưởng và năng suất lúa
trên nền đất áp dụng tưới tiết kiệm nước. Thí nghiệm được thực hiện liên tiếp trong hai vụ Đông Xuân (2017 - 2018)
và Xuân Hè (2018) trên nền đất nhiễm mặn nhẹ gồm ba nghiệm thức: (1) bón phân theo khuyến cáo; (2) bón giảm
phân P và (3) bón giảm phân N kết hợp bón giảm phân P. Mỗi nghiệm thức được thực hiện 3 lần lặp lại, mỗi lặp lại có diện tích 1.500 m2. Các chỉ tiêu theo dõi gồm chiều cao cây lúa, số chồi hữu hiệu vào các giai đoạn phát triển quan
trọng của cây và năng suất lúa. Kết quả sau 02 vụ cho thấy bón giảm phân P và kết hợp giảm N, P duy trì được chiều
cao cây, số chồi hữu hiệu và năng suất lúa. Liều lượng phân bón 60 N - 45 P2O5 - 30 K2O (kg/ha) được khuyến cáo tại xã Vĩnh Viễn và 50 N - 40 P2O5 - 30 K2O (kg/ha) tại xã Lương Tâm sẽ giảm chi phí đầu tư và gia tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, đặc biệt trong điều kiện thiếu nước tưới vào mùa khô.
Từ khóa: Giảm phân bón, sản xuất lúa, tưới tiết kiệm nước

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...