Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 101(2019) Trang: 57- 67
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Khảo sát hàm lượng xơ trung tính (Neutral Detergent Fiber - NDF) trong khẩu phần của bò thịt được thực hiện tại 3 huyện là Châu Thành, Châu Phú và Chợ Mới của tỉnh An Giang. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định hàm lượng NDF trong khẩu phần của bò thịt. Bò đực lai Zebu với số lượng 219 con ở 6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi của 52 hộ chăn nuôi được theo dõi. Các số liệu về mức ăn ở các lứa tuổi của mỗi cá thể bò được cân trực tiếp lượng thức ăn cung cấp và thức ăn thừa trong 7 ngày. Qua kết quả ghi nhận, tổng chất khô (DM) tiêu thụ của bò thịt 6 đến 36 tháng tuổi tăng dần từ 2,73 đến 8,22 kg/con/ngày. Thức ăn bổ sung (cám, tấm và thức ăn hỗn hợp) cho bò 6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi là 0,29; 0,63; 0,94; 1,41; 2,11 và 2,15 kgDM/ngày. Lượng NDF trong khẩu phần (%) là 49,7; 55,8; 57,2; 56,6; 55,6 và 57,9 tương ứng với bò 6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi. Tỷ lệ DM tiêu thụ/khối lượng (%) đối với bò 6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi là 2,20; 2,10; 2,01; 2,02; 1,80 và 1,74. Lượng protein thô (g/100 kg khối lượng) và năng lượng trao đổi (kcal/100 kg khối lượng) của bò 6, 12, 18, 24, 30 và 36 tháng tuổi là 219 và 4.494, 196 và 4.429, 194 và 4.215, 192 và 4.299, 172 và 3.941, 153 và 3.738. Kết quả này chỉ ra rằng, mức NDF trong khẩu phần cao hơn các nghiên cứu chăn nuôi bò thịt. Sự gia tăng mức NDF đã làm giảm lượng tiêu thụ protein thô, năng lượng trao đổi và tỷ lệ DM tiêu thụ /khối lượng (%). Từ khóa: Bò Zebu, thức ăn tiêu thụ, xơ trung tính

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...