Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 95(2019) Trang: 61-71
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện tại trại Chăn nuôi thực nghiệm huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để đánh giá ảnh hưởng của bổ sung vitamin E trong khẩu phần đến năng suất sinh sản của thỏ cái Californian. Thí nghiệm gồm 30 thỏ từ 5- 6 tháng tuổi, được bố trí hoàn toàn ngẩu nhiên, với 5 nghiệm thức và 6 lần lặp lại. Năm nghiệm thức là 5 mức bổ sung vitamin E là 0, 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 g/con/ngày tương ứng với tên các nghiệm thứclần lượt là E0; E0,1; E0,2; E0,3 và E0,4. Kết quả của 2 lứa đẻ cho thấy rằng lượng tiêu thụ DM và hầu hết các dưỡng chất khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0.05), ngoại trừ lượng vitamin E tiêu thụ tăng dần với mức vitamin E bổ sung tăng (P, số con cai sữa/ổ, khối lượng cai sữa/ổ cao hơnở nghiệm thức E0,3 và E0,4 (Png sữa của thỏ me cao nhất ở nghiệm thức E0,3 (Pả 2 lứa đẻ. Thí nghiệm được kết luận là sự bổ sung vitamin E đã cải thiện năng suất sinh sản của thỏ cái Californian và ở mức bổ sung 0,3g/con/ngày cho lượng sữa thỏ mẹ cao và lợi nhuận tốt hơn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10.1(2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 3(2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Số tạp chí Vol. 17, No. 5(2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 27(709)(2019) Trang: 42-46
Tạp chí: kinh tế - dự báo
Số tạp chí Tập 61, Số 6(2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
Số tạp chí Số đặc biệt kỳ 1(2019) Trang: 295-300
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...