Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 64(2019) Trang: 186-197
Tạp chí: Tạp Chí Khoa học Đại học sư phạm Hà Nội

Việc tổ chức dạy học chương trình Vật lí Đại cương cho sinh viên sư phạm để bồi dưỡng cho họ có được năng lực dạy học tích hợp các môn Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông phải được quan tâm trong quá trình đào tạo. Trong dạy học vật lí đại cương, vấn đề nội dung khoa học mang tính tích hợp liên ngành có thể chuyển thành nội dung dạy học tích hợp các môn Khoa học Tự nhiên ở trường trung học phổ thông. Bên cạnh đó, điều này phải trang bị cho sinh viên không chỉ về nội dung mà cả về phương pháp nhận thức khoa học mang tính tích hợp liên ngành. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về dạy học tích hợp nội dung khoa học liên ngành trong quá trình dạy học Vật lí đại cương cho sinh viên đại học sư phạm vật lí. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm ở trường đại học

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...