Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 1(2019) Trang: 130-138
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Nghiên cứu này nhằm xác định thành phần hóa học của da cá tra và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố
công nghệ như điều kiện khử protein không phải là collagen, điều kiện chiết rút và chế độ sấy đến chất lượng
của gelatin từ da cá tra. Da cá tra sau khi được so chế thì được ngâm trong dung dịch NaOH 0,1M trong thời
gian ngâm (1, 2 và 3 giờ), và nhiệt độ (60ºC, 70ºC và 80ºC) khác nhau. Kết quả cho thấy xử lí da cá trong
NaOH 0,1 M với thời gian 2 giờ đã khử được hợp chất nitơ phi protein tốt nhất. Mẫu đã qua xử lí được nấu
chiết trong nước cất ở nhiệt độ 70ºC với thời gian 1 giờ thu được dung dịch gelatin có độ nhớt, hiệu suất thu
hồi và độ bền gel là cao nhất lần lượt là: 7,64 mPas, 13,1% và 149 g. Dung dịch sau nấu chiết được đem đi
làm đông tách nước rồi sấy khô ở nhiệt độ 60ºC trong thời gian 22 giờ cho sản phẩm có ẩm độ phù hợp, hiệu
suất thu hồi và độ hòa tan cao nhất (lần lượt là: 11,2; 17,4 và 97,0%). Độ bền gel của gelatin từ da cá Tra cao
gấp 1,98 so với gelatin thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng của gelatin từ da cá Tra đã đáp
ứng được các tiêu chuẩn của gelatin thương mại trên thị trường.

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...