Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 4(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Liên kết:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự tương quan giữa biến động độ mặn và thành phần loài tảo
giáp (Dinophyta) ở vùng cửa sông Mỹ Thanh, từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu các biến pháp quản lý chất
lượng nước đáp ứng yêu cầu nuôi tôm bền vững trên địa bàn. Các yếu tố thủy lý hóa và phiêu sinh vật được
đánh giá trong 6 tháng với chu kỳ thu mẫu mỗi tháng/lần vào 2 thời điểm triều cao và triều thấp trong ngày
từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018. Kết quả ghi nhận được 17 loài tảo giáp, cao nhất vào thời điểm triều cao
(15 loài) và thấp nhất vào thời điểm triều thấp (11 loài). Số loài tảo giáp giảm dần từ cửa sông Mỹ Thanh đến
khu vực nội đồng (Nhu Gia). Mật độ tảo dao động từ 0 -12.153 tế bào/L, mật độ trung bình tảo giáp cao nhất ở
điểm cửa sông cả triều cao và triều thấp (6.382 tế bào/L và 2.817 tế bào/L). Kết quả phân tích tương quan đa
biến cho thấy rằng, thành phần loài tảo giáp (Dinophyta) chịu sự tác động của độ mặn.
Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...