Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều tổ chức nông dân như Tổ hợp tác (THT) và Hợp tác xã (HTX) kiểu mới được ra đời hay được củng cố từ các HTX trước đây. Để đánh giá tác động của các THT/HTX lên lợi nhuận của thành viên so với nông hộ sản xuất riêng lẽ, nghiên cứu này được thực hiện. Nghiên cứu này dựa trên phỏng vấn trực tiếp 470 hộ sản xuất lúa gồm 240 hộ trong 5 HTX/THT và 230 hộ cá thể trên cùng vùng sinh thái. Lợi nhuận trung bình trên 1 ha trồng lúa của 2 mùa vụ Hè Thu 2017 và Đông Xuân 2017 – 18 là chỉ số được đánh giá. Phương pháp so sánh điểm xu hướng (Propensity score matching – PSM) được ứng dụng để đánh giá tác động. Kết quả cho thấy rằng nông hộ thành viên HTX/THT có lợi nhuận trung bình cao hơn so với hộ cá thể từ 1,32 triệu đồng.ha-1.vụ-1 đến 1,72 triệu.ha-1.vụ-1. Một số hàm ý chính sách từ nghiên cứu này là nhờ có HTX/THT mà các nông hộ thành viên được tổ chức sản xuất đồng bộ hơn từ việc áp dụng giống lúa chất lượng cao, kỹ thuật sản xuất, tiếp cận gần hơn với việc chuẩn hóa sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, đồng thời dễ liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa gạo với giá cả tốt hơn. 

Từ khóa:  ĐBSCL, hợp tác xã, lợi nhuận, PSM, sản xuất lúa.

Các bài báo khác
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...