Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 17(2019) Trang: 614-621
Tạp chí: Tap chi Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng Artemia sinh khối để thay thế thức ăn viên trong ương cá kèo (Pseudapocryptes elongates) giống. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức (NT), tỷ lệ % thay thế thức ăn viên bằng Artemia (dựa vào khối lượng khô) từ 0% (NT1), 25% (NT2), 50% (NT3), 75% (NT4) và đến 100% (NT5), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá kèo giống tự nhiên (3,08 cm; 1,10 g) được mua tại vùng biển Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cá được bố trí ương trong bể nhựa 200 L, chứa 100 L ở độ mặn 15‰, với mật độ thả 100 cá thể/m2 . Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống dao động trong khoảng 77,3-86,4%, sai biệt không có ý nghĩa (p >0,05) giữa các nghiệm thức. Chiều dài và khối lượng cá có cải thiện ở các nghiệm thức thay thế thức ăn viên bằng Artemia sinh khối, nhưng sai biệt không có ý nghĩa (P >0,05), ngoại trừ cá ở NT2 (6,68 g/cá thể) có khối lượng lớn hơn có ý nghĩa (P

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2019) Trang: 138-144
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 109(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 19(2019) Trang: 36-47
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới
Số tạp chí 1(2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
Số tạp chí 7(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...