Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 208(2014) Trang: 17-26
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Bài viết này đo lường mức sẵn lòng trả của người dân cho chương trình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tại vườn chim Bạc Liêu sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM). Số liệu nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp gởi bảng câu hỏi thăm dò ý kiến đến 550 hộ gia đình tại ba địa bàn ở thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu; tỷ lệ phiếu điều tra thu lại là 86,7%. Mức sẵn lòng trả trung bình của hộ được ước tính nằm trong khoảng từ 9.917 VNĐ/tháng đến 20.218 VNĐ/tháng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy người dân ở khu vực thành thị ở Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đóng góp khoảng 9,5 tỷ VNĐ mỗi năm cho chương trình bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn chim Bạc Liêu, nếu chương trình được thực hiện. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các đề xuất để chương trình được thực hiện bao gồm: (i) thành lập Ban bảo tồn ĐDSH tại Bạc Liêu; (ii) tổ chức các buổi hội thảo để nâng cao nhận thức của người dân về chương trình bảo tồn ĐDSH; (iii) kêu gọi các nhà tài trợ tham gia và tuyên truyền để khuyến khích cộng đồng tham gia chương trình bảo tồn này.

This study aims to measure people's willingness to pay for Biodiversification Conservation program at Bac Lieu Bird Park using contingent valuation method (CVM). Data was collected using drop-off survey on 550 households in Can Tho city, Hau Giang and Bac Lieu provinces; the response rate was 86.7%.  The mean willingness to pay (WTP) of household was estimated from 9,917 VND to 20,218 VND  per month. The result also shows that the Mekong River Delta?s urban residents are able to contribute a total of 9.5 billion VNĐ anually for Biodiversification Conservation program at Bac Lieu Bird Park if it is implemented. Based on the results, recommendations for the biodiversity conservation propram to be implemented at Bac Lieu bird conservation park include the followings: (i) to establish a project management unit for biodiversity conservation program in Bac Lieu; (ii)  to organize seminars to raise the people?s awareness about the biodiversity conservation program; (iii) to call for donors to participate and to encourage further community participation in the biodiversity conservation program at Bac Lieu bird conservation park.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...