Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 14/2014(2014) Trang: 75-82
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của công thức phân N, P, K lên năng suất và phẩm chất xoài cát Hòa Lộc và chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng bằng hệ thống chẩn đoán và khuyến nghị tích hợp (DRIS) trên cây xoài cát Hòa Lộc ở ba độ tuổi khác nhau tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 08/2012 đến 03/2013.Thí nghiệm có năm nghiệm thức, năm lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng với một cây. Nghiệm thức của thí nghiệm là các công thức phân N,P,K được bón với các liều lượng khác nhau trong quá trình phát triển trái. Chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng bằng phương pháp DRIS được phát triển bởi Beaufils (1973) gồm ba bước cơ bản là: (1) Thiết lập các định mức DRIS, (2) tính toán các chỉ số DRIS và (3) đưa ra kết quả chẩn đoán và khuyến nghị trên chỉ số DRIS. Kết quả cho thấy bo?n phân theo công thức N-P2O5-K2O vơ?i liê?u lươ?ng 1,3-1,1-1,4 kg/cây/năm)cho cây có độ tuổi >30 năm và 1,4-1,1-1,6 kg/cây/năm cho cây cho năng suất cao nhất nhưng không a?nh hươ?ng đê?n phẩm chất trái. Chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng của cây bằng hệ thống DRIS cho thấy chỉ số N có giá trị âm (-),P và K có giá trị dương (+) ở cả ba độ tuổi tuổi chỉ ra rằng đạm là yếu tố chính hạn chế năng suất, trong khi đó lân và kali có tình trạng dư thừa dinh dưỡng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...