Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên hai loại thuốc khử trùng chuồng trại là Qm-Supercide và Vime-Iodine nhằm khảo sát hiệu lực khử trùng theo thời gian. Kết quả khảo sát cho thấy thuốc khử trùng Qm-Supercide và Vime-Iodine đã làm giảm mật độ vi sinh vật trong không khí chuồng nuôi và nền chuồng rất đáng kể. Đặc biệt là mật độ tổng số vi khuẩn hiếu khí và nấm giảm thấp nhất (79,7 - 91,7%) vào ngày thứ nhất sau khi sát trùng . Sau đó tổng số vi khuẩn hiếu khí tăng dần đến ngày thứ 7 và đến ngày thứ 14 thì mật độ vi khuẩn lại tăng gần bằng trước khi sát trùng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thuốc sát trùng vime-Iodine có hiệu lực diệt vi khuẩn nhanh hơn, ngay sau khi sát trùng so với thuốc sát trùng Qm-Supercide, tuy nhiên thời gian sát khuẩn của nó lại ngắn hơn.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...