Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 8/2014(2014) Trang: 81-87
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tuổi buồng hoa dừa nước thích hợp để tác động kích thích cho buồng hoa tiết nhựa ở vùng nước mặn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng từ 02/2011 đến 11/2011. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với năm nghiệm thức là năm độ tuổi buồng hoa: 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 tháng từ khi hoa nở và đối chứng không ta c đô ng ki ch thi ch tiết như a trên buô ng hoa 4,5 tha ng tuô i, với năm lần lặp lại, mỗi lặp lại co  ba buồng hoa. Quy tri nh ta c đô ng cho buô ng hoa tiê t như a bao gô m ca c bươ c: dùng tay uốn cong cuống buồng hoa về một hướng 12 lần, tiếp tục dùng chày gỗ vỗ nhẹ tay dọc theo chiều dài cuống buồng hoa ở cả hai mặt 64 lần và đánh 4 lần vào gốc cuống buồng hoa ở cùng một vị trí. Buồng hoa được tác động với chu kỳ 2 ngày/lần, thời gian tác động ke o da i trong năm tuần. Kết quả cho thấy tác động khi buồng hoa 4,5 hay 6,0 tháng tuổi cho năng suất nhựa buồng hoa cao hơn so vơ i buô ng hoa 1,5 hay 3,0 tha ng tuô i, trung bình đa t 550 và 531 mL như a/buồng/ngày; thời gian thu nhựa 48 và 42,4 ngày; độ Brix đạt trung bình từ 14,1-16,6%, theo thư  tư .

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...