Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 10-16
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra yếu tố tương quan giữa hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất, lá, trái và năng suất trên cây xoài cát Hòa Lộc tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 30 hộ trồng xoài cát Hòa Lộc có diện tích trên 1.000 m2 cho năng suất ổn định từ 8-10 năm tuổi từ tháng 04/2011 đến tháng 04/2012. Dư a theo kinh nghiệm của nhà vườn tại địa phương, năng suâ t vườn xoa i đươ c chia tha nh bô n mư c: năng suất thấp khi năng suất nhỏ hơn 25 kg/cây/năm, năng suất trung bình khi năng suất trên cây đạt 26-39 kg/cây/năm, năng suất cao khi năng suất đạt 40-60 kg/cây/năm, năng suất rất cao khi năng suất đạt >60 kg/cây/năm. Mâ u la  xoa i đươ c thu ơ  thơ i điê m thu hoa ch, mâ u đâ t đươ c thu ơ  tư ng vươ n, ơ  đô  sâu 0-20 cm, mô i vươ n năm điê m theo hi nh che o gô c sau đo  trô n la i tha nh mô t mâ u đê  phân ti ch. Kết quả cho thấy lươ ng phân đa m bo n giai đoa n sau thu hoa ch, lân va  kali ơ  giai đoa n nuôi tra i; ha m lươ ng châ t đa m va  ma-nhê trong la  la  như ng yê u tô  quan tro ng co  tương quan thuâ n đê n năng suâ t xoa i. Đạm trong đất (X1), lân dễ tiêu trong đất (X2), đạm trong lá (X3) là ba yếu tố dự đoán năng suất (kg/cây) có ý nghĩa  trong điều kiện canh tác xoài cát Hòa Lộc tại Cái Bè, ti nh Tiền Giang theo phương trình hồi qui Y = - 9,51 + 82,40 X1 + 2,53X2 + 13,42 X3, R2 = 0,838.

 

Từ khóa: xoài cát Hòa Lộc, đạm, lân, kali, canxi, dinh dưỡng trong đất, dinh dưỡng trong lá.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...