Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 22/2014(2014) Trang: 26-32
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm đa nh gia  kha  năng xư  ly  ra hoa rải vụ xoài cát Hòa Lộc ta i xa  Ho a Hưng huyê n Ca i Be , ti nh Tiê n Giang từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014. Thí nghiệm co  bô n nghiê m thư c đươ c bô  tri  theo thê  thư c hoa n toa n ngâ u nhiên, mô i nghiê m thư c la  mô t vu , ba lâ n lă p la i, mô i lă p la i la  mô t mô hi nh co  30 cây. Ca c thơ i vu  xư  ly  ra hoa trong năm la  vu  thuâ n (12-1), vu  muô n (3-4), vu  sơ m (6-7) va  vu  nghi ch (9-10). Cây xoa i đươ c xư  ly  ra hoa theo quy tri nh cu a Trâ n Văn Hâu et al. (2011), trong đo  xư  ly  paclobutrazol ta o mâ m hoa vơ i liê u lươ ng 1 g a.i./m đươ ng ki nh ta n, 2,5-3 tha ng sau ki ch thi ch trô  hoa bă ng ca ch phun Thiourê nô ng đô  0,5%, phun lâ n hai sau ba y nga y vơ i nô ng đô  gia m 50%. Kết quả cho thấy ti  lê  ra hoa, ti  lê  hoa lươ ng ti nh, ti  lê  ru ng tra i non va  năng suâ t kha c nhau trong khi phâ m châ t tra i kha c biê t không co  y  nghi a giư a ca c mu a vu  trong năm. Vu  nghi ch co  ti  lê  ra hoa (68,2%) va  đa t năng suâ t (18,8 kg/cây) cao nhâ t mă c du  ti  lê  ru ng tra i non cao (70,6%)

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí tập XX1 số 3 - 2014(2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí tập XX1 số 4 - 2014(2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 4(2014) Trang: 11-13
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Số tạp chí tập XX1 số 1 - 2014(2014) Trang: 39-45
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật thú y
Số tạp chí số 179(2014) Trang: 44-48
Tạp chí: Khoa học & Phát triển
Số tạp chí Số 4(2014) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí Vol. 52, No. 3A(2014) Trang: 287-293
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 15 (408)(2014) Trang: 38-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...