Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 07(2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Khoa học Tài chính Kế toán
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) theo cách tiếp cận từ quan điểm của khách hàng, trường hợp nghiên cứu các ngân hàng thương mại (NHTM) ở TP. Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ cuộc khảo sát trực tiếp 250 khách hàng của các NHTM trên địa bàn thành phố. Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi qui tuyến tính đa biến, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 5 nhân tố tác động đến NLCT của các NHTM trên địa bàn thành phố Cần Thơ là: “Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị”, “Hình ảnh và xúc tiến hỗn hợp”, “Phát triển nguồn nhân lực”, “Uy tín và thương hiệu”, “Chất lượng sản phẩm dịch vụ”. Trong đó, nhân tố “Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị” có tác động mạnh nhất đến NLCT của các NHTM tại TP. Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...