Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 18(2016) Trang: 94-102
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu thành phần động vật đáy trên Sông Hậu được tiến hành gồm 2 đợt trong mùa mưa (tháng 6/2013 và tháng 9/2013) và 2 đợt trong mùa khô (tháng 12/2013 và 3/2014) tại 14 điểm thu mẫu thuộc khu vực đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn của sông Hậu. Kết quả đã tìm thấy tổng cộng 82 loài động vật đáy thuộc 6 lớp, trong đó Gastropoda có thành phần loài phong phú nhất với 34 loài (41%), kế đến là Bivalvia (23 loài, 28%), các lớp còn lại biến động từ 1-9 loài (1-11%). Thành phần loài động vật đáy trung bình dao động từ 7±4 loài đến 23±4 loài, trong đó vùng đầu nguồn có thành phần loài phong phú hơn vùng giữa nguồn và cuối nguồn. Thành phần loài và mật độ động vật đáy vào mùa khô cao hơn mùa mưa. Ở vùng đầu nguồn, thành phần loài động vật đáy khác biệt (p0,05) qua các giai đoạn khảo sát ở vùng giữa nguồn và cuối nguồn. Mật độ động vật đáy trung bình có xu hướng giảm dần từ vùng đầu nguồn, giữa nguồn đến cuối nguồn với số lượng 1.312±905 ct/m2, 629±668 ct/m2 và 327±372 ct/m2 nhưng không khác biệt (p>0,05) giữa các khu vực khảo sát. Nhìn chung, có sự tương đồng về sự phân bố của động vật đáy ở khu vực giữa nguồn và cuối nguồn, trong khi sự phân bố của chúng ở khu vực đầu nguồn không tương đồng với hai khu vực còn lại.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...