Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 03(2016) Trang: 25-30
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Xây Dựng
Liên kết:

Trong nghiên này, phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thầu xây dựng (DVTXD) ở thành phố Cần Thơ. Với dữ liệu được thu thập từ 142 khách hàng đã từng sử dụng DVTXD, kết quả nghiên cứu đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với DVTXD là sự tin cậy và đảm bảo, sự đáp ứng và đồng cảm, phương tiện hữu hình và phí dịch vụ. Trong đó, nhân tố sự đáp ứng và đồng cảm có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với DVTXD. Một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với DVTXD ở thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...