Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 47(2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Saving irrigating water in rice production could help the farmers to reduce the pumping cost and adapt with less fresh water availability in dry season in some regions in the Mekong Delta. The objective of this study was to determine the effect of alternate wetting and drying irrigation (AWD) on soil chemical properties and rice yield in dry season 2014 in the triple rice cropping area in Hoa Binh district, Bac Lieu province. The experiment was designed in completely randomized block, consisting of tree treatments: continous flooding (NT+5), irrigated when when the water depth was -15cm below the soil surface (NT-15) and irrigated when the water depth was -30cm below the soil surface (N-30). The results showed that soil pH and the content of soil available N, vailable P, N uptake and P uptake in straw and grain were not significantly different when when applying AWD compared with continuous continous flooding application. Applying AWD saved about 9 - 19% of irrigated water in comparision with continous irrigation as of farmer's practice. However, soil salinity trended to increase when the field water level dropped below -15 cm. Rice yield in the NT+5 treatment (5,10 tons/ha) was not significantly different as compared to treatments NT-15 (4,87 tons/ha) and NT-30 (4,87 tons/ha). Applying AWD technique in the studied area could help farmer to cope with the fresh water scarcity condition in the dry season and reduce cost for irrigation.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...