Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 47/2016(2016) Trang: 111-117
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Trong những năm qua diện tích lúa của ĐBSCL không ngừng biến động (Nguyễn Ngọc Đệ và Lê Anh Tuấn, 2012). Đồng bằng sông Cửu Long với 6 tiểu vùng sinh thái trong đó vùng phù sa dọc sông Tiền, sông Hậu là vùng đất màu mỡ được bồi íụ phù sa và có nguồn nước ngọt quanh năm. Do đó, đây là vùng sản xuất lúa lớn nhất của khu vực và là nơi tập trung chủ yếu của lúa 2 - 3 vụ. Sự biển động về diện tích và cơ cấu mùa vụ, cũng như lịch canh tác đã làm ảnh hưởng rẩí lớn đến quy hoạch đất nông nghiệp cũng như việc quản lý sản xuất nông nghiệp theo hưởng ổn định, bền vững. Do đó, để chủ động đánh giá được thực trạng biến động ở các vùng khác nhau để có một chính sách, biện pháp hợp lý, cần phải theo dõi được sự thay đổi cơ cấu mùa vụ ở cảc vùng khác nhau, nhẩt là trên vùng đất phù sa, để làm cơ sở đánh giá nhanh tình hình sản xuất, dự báo, quản lý cơ cấu mùa vụ, cây trồng một cách khoa học về điều kiện thực tể của từng địa phương. Nghiên cửu đã ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thảm để theo dõi sự phân bố và biển động mùa vụ lúa trên vùng đất phù sa ở ĐBSCL từ năm 2000 đến 2013

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...