Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 11(2016) Trang: 85-92
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Thí nghiệm đã được bố trí để đánh giá thành phần hóa học đất và đặc điểm sinh học của Mai Dương (Mimosa pigra L.) tại các khu vực nghiên cứu : 1) Mai Dương, 2) Mai Dương mọc xen lẫn Sậy, 3) Mai Dương mọc xen lẫn cỏ Ống và Năng Ống. Các thông số sinh học của Mai Dương bao gồm mật độ cây, chiều cao cây, đường kính cây, chiều dài rễ, số cành/thân, sinh khối. Kết quả phân tích thành phần hóa học đất cho thấy, khu vực Mai Dương đồng nhất có giá trị EC đất, hàm lượng chất hữu cơ, đạm tổng số và lân tổng số thấp nhất trong khu vực nghiên cứu. Hàm lượng các độc tố trong đất như nhôm trao đổi và sắt tự do của khu vực Mai Dương đồng nhất cũng thấp trong ba khu vực nghiên cứu. Các yếu tố dinh dưỡng ở quần xã Mai Dương mọc xen lẫn cỏ Ống và Năng Ống cao nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy Mai Dương mọc thuần loại có mật độ phân bố cao nhất và sự sinh trưởng của Mai Dương là tốt nhất. Mai Dương mọc xen lẫn cỏ Ống, Năng Ống có mật độ thấp và sinh trưởng kém nhất. Mật độ phân bố và sự sinh trưởng của Mai Dương tại các khu vực nghiên cứu có mối quan hệ chặt chẽ với hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng trong đất (chất hữu cơ, N tổng số, P tổng số). Mai Dương có khả năng phát triển trong nhiều khoảng biến động của dinh dưỡng và độc chất cho thấy sự thích nghi rất cao của Mai Dương đối với môi trường đất. Sự cạnh tranh loài với các loài cỏ khác khi mọc xen là yếu tố giới hạn sinh trưởng của Mai Dương.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(334)(2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 156-160
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tháng 11 2016(2016) Trang: 151-155
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí tap so XXIII. so 4-2016(2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
Số tạp chí 11(2016) Trang: 41-46
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 67(2016) Trang: 2-10
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí kỷ yếu(2016) Trang: 346-352
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sinh viên toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...