Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 70(2016) Trang: 57-61
Tạp chí: Khoa Hoc va Cong Nghe Chăn Nuôi
Liên kết:

A study including two experiments (Exp), was conducted at CanTho University to measure organic matter digestibility and gas production of some supplement feeds to rice straw and Brachiaria mutica. The Exp 1 was a completely randomized design with 6 treatments and 3 replications. The treatments were Brachiaria mutica grass, banana trunk, rice straw, 70% para grass (Brachiaria mutica)+ 30% banana trunk, 70% rice straw + 30% banana trunk, 70% rice straw + 30% Mucana pruriens (%, DM). The Exp 2 was a 2*3 factorial design with 3 replications. Factor 1 was basal feeds (including para grass and straw), while factor 2 was supplements consisting banana trunk, Mucana pruriens and broken rice. The results the Exp 1 showed that the OM digestibility (OMD) at 48 and 72 hours were the highest values for the banana trunk treatment. In Exp 2, gas production at 48 and 72 hours was significantly higher for Para grass (P2 = 0.80. It was concluded that supplementing banana trunk, Mucana pruriens and broken rice to rice straw or Brachiaria mutica grass improved the dietary nutrients and digestibility and gas production.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...