Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 3(2016) Trang: 3-7
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghề luật

Thông qua việc khái quát những cơ sở lý luận về việc nhận thức, xây dựng và thực thi quyền con người trên thế giới, bài viết đối chiếu với các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam liên quan đến chủ đề này. Để hiểu rõ hơn các khái niệm và cơ chế thực hiện quyền con người, bài viết khái lược quá trình nhận thức về quyền con người ở Việt Nam thời kỳ giành độc lập năm 1945 và những điểm kế thừa và phát huy về quyền con người trong Hiến pháp hiện hành năm 2013. Qua đó, tác giả xây dựng một số đề xuất nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện pháp luật về quyền con người và bảo đảm cơ chế để thực thi các quy định về quyền con người trong Hiến pháp nước ta.  

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...