Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 5(2016) Trang: 9-18
Tạp chí: Từ điển học và bách khoa thư

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy tắc xử sự chung, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một trong những yêu cầu cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật là phải “Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện”. Để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng với các nguyên tắc trên, ngoài công tác soạn thảo thì công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là rất quan trọng, đặc biệt là khâu thẩm định, kiểm tra, xử lý việc sử dụng từ, thuật ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật. Đây chính là việc đánh giá sự phù hợp của nội dung văn bản với ngôn ngữ sử dụng theo các chuẩn mực của ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Thông qua việc xác định những cơ sở để xác định tính chính thống và chuẩn mực của việc sử dụng từ và ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật, bài viết này đưa ra những minh chứng về sự không thống nhất, thiếu đồng bộ trong việc sử dụng từ, ngữ của văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta. Song song đó, các đề xuất về quy cách thống nhất sẽ được khuyến nghị về cả hai phương diện: đáp ứng cho từ, ngữ cụ thể và nguyên tắc giải quyết cho các trường hợp tương tự. Việc sử dụng từ, thuật ngữ thống nhất góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và bảo đảm việc áp dụng pháp luật đồng bộ, nhất quán.

Các bài báo khác
Số tạp chí 24 (328)(2016) Trang: 10-16
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 23/2016(2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
Số tạp chí 6(2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 1&2(2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Số tạp chí 10(2016) Trang: 43-52
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Số 11 (537)(2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Số tạp chí 54(2016) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Số tạp chí 6(62)(2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Số tạp chí số 70(2016) Trang: 47-56
Tạp chí: Khoa Hoc và Công Nghệ Chăn Nuôi
Số tạp chí 6(2016) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...