Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 9 (70)(2016) Trang: 60-64
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương giống tôm càng xanh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức ở các mật độ khác nhau là (i) 1.000 con/m³; (ii) 2.000 con/m³; (iii) 3.000 con/m³ và (iv) 4.000 con/m³, bể ương tôm có thể tích 0,5 m3, độ mặn 0 ‰, tôm giống là postlarva 15, thời gian ương 30 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy thể tích biofloc dao động từ 4,1±1,4 ml/L đến 7,2±2,7 ml/L, nghiệm thức 1.000 con/m³ là nhỏ nhất và tăng dần đến nghiệm thức 4.000 con/m³. Khối lượng và tỷ lệ sống của tôm lần lược ở nghiệm thức 1.000 con/m³ (0,49±0,09 gam); (69,1±3,0%) và 2.000 con/m³ là (0,48±0,08 gam); (63,0±4,3%) lớn hơn khác biệt có ý nghĩa thống kê (p và 4.000 con/m³. Kết quả nghiên cứu cho thấy ương giống tôm càng xanh trong bể theo công nghệ biofloc ở mật độ 1.000 - 2.000 con/m3 có thể được xem là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...