Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 24(2016) Trang: 3-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của hộ gia đình. Kế thừa Lí thuyết thông tin bất cân xứng và Lí thuyết hành vi “bầy đàn”, bài viết làm phong phú thêm các lập luận về mặt lí thuyết và các bằng chứng thực nghiệm về hụi. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu được điều tra trong năm 2014 tại 385 hộ gia đình tại Thành phố Châu Đốc. Mô hình Probit cho biết, tính phổ biến hụi ở địa phương, uy tín của chủ hụi, sự can thiệp của chính quyền có mối tương quan thuận với quyết định tham gia hụi của hộ gia đình. Ngoài ra, mô hình Tobit cũng cho biết rằng, đối với nhóm đang tham gia hụi, ba yếu tố này cũng có mối quan hệ đồng biến với quyết định tham gia hụi của hộ gia đình. Tuy nhiên, đối với nhóm dự định tham gia hụi, không có bằng chứng thực nghiệm nào chỉ ra mối quan hệ giữa sự can thiệp của chính quyền và quyết định của người dự định tham gia hụi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...