Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 28(2016) Trang: 75-83
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập

Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô (bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng CPI, Tỷ giá VND/USD, Cung tiền (M2), Giá vàng trong nước) và chỉ số VN-Index của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn tháng 7/2000-12/2014. Mối quan hệ nhân quả giữa trong ngắn hạn giữa chỉ số giá chứng khoán và các yếu tố vĩ mô được thực hiện thông qua phương pháp kiểm định Granger, trong khi mối quan hệ trong dài hạn được thực hiện sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số (VECM). Kết quả nghiên cứu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng và lượng Cung tiền (M2) có mối quan hệ nghịch biến với Chỉ số VN-Index trong dài hạn, trong khi sự ảnh hưởng của Tỷ giá VND/USD và Giá vàng trong nước đến chỉ số giá chứng khoán không có ý nghĩa thống kê. Trong ngắn hạn, kết quả kiểm định nhân quả Granger lại cho thấy biến động của Cung tiền là nguyên nhân gây ra sự thay đổi (cùng chiều) đến Chỉ số VN-Index. Ngoài ra, hệ số điều chỉnh sai số của mô hình có giá trị âm khá nhỏ và có ý nghĩa thống kê cho thấy tốc độ tiến đến sự cân bằng trong dài hạn ở thị trường chứng khoán Việt Nam và các yếu tố vĩ mô là khá chậm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...