Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 4(02)(2016) Trang: 88-99
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Liên kết:

Bài viết đánh giá tác động của chương trình cho vay hộ nghèo đến thu nhập của hộ ở Bạc Liêu sử dụng số liệu được thu thập từ 300 hộ thuộc đối tượng chương trình cho vay hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2014. Sử dụng phương pháp khác biệt trong khác biệt (DiD) kết hợp với mô hình hồi quy bình phương bé nhất (OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) để đánh giá tác động của chương trình cho vay hộ nghèo, kết quả phân tích cho thấy chương trình cho vay hộ nghèo có tác động tích cực đối với nhập của hộ. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các yếu tố như: tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, tổng số thành viên, tỷ lệ phụ thuộc, quan hệ xã hội và sở hữu đất đai là những nhân tố có ảnh hưởng đến thu nhập hộ nghèo.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...