Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 12 (73)(2016) Trang: 80-85
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định mật độ ương thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức chia làm 2 giai đoạn: (i) ương ấu trùng ba khía từ giai đoạn Zoea1-Zoea4 ở các mật độ 200, 300 và 400 con/L; (ii) ương ấu trùng ba khía từ Zoea4 đến ba khía 1 ở các mật độ 100, 200 và 300 con/L trong hệ thống nước xanh và nước trong. Kết quả nghiên cứu cho thấy ương trong hệ thống nước xanh hay nước trong không ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của Zoea4 và ba khía 1. Tuy nhiên, tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía ở giai đoạn Zoea4 của nghiệm thức 400 con/L thấp nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p1 đến Zoea4 ở mật độ 300 con/L và từ Zoea4 đến ba khía 1 ở mật độ 100 con/L được xem là tốt nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
Số tạp chí 17(2016) Trang: 51-55
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 17(2016) Trang: 91-100
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 4(04)(2016) Trang: 44-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế
Số tạp chí 24(2016) Trang: 166-176
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 6(2016) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 11 (72)(2016) Trang: 20-25
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 23(2016) Trang: 75-78
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 59-63
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 10 (71)(2016) Trang: 55-59
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp việt nam
Số tạp chí 12 (344)(2016) Trang: 3-6, 58
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...