Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 15(2017) Trang: 86-89
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng ớt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 75 hộ trồng ớt ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hàm sản xuất biên Cobb – Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency model) được sử dụng để phân tích bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của hộ trồng ớt là 76,51%; với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện có thì sản lượng của hộ trồng ớt còn có khả năng tăng thêm 23,49%.  Bên cạnh đó, các yếu tố như trình độ học vấn, tham gia hội địa phương, tín dụng, tập huấn kỹ thuật có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng ớt. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...