Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 222(2017) Trang: 35-39
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng tiêu hóa cám, lục bình và bột cá tra trên ngỗng địa phương. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi đợn vị thí nghiệm gồm 2 con ngỗng và được cân bằng giới tính. Nghiệm thức (NT) 1 là khẩu phần cơ sở (KPCS), NT2 là 60% KPCS và 40% cám, NT3 là 75% KPCS+25% bột cá tra. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất DM, OM, CP, EE, CF của các khẩu phần thí nghiệm và của thực liệu thí nghiệm là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Tuy nhiên, khi so sánh giữa con trống và mái thì tỷ lệ tiêu hóa này không có sự khác biệt nhưng khi so sánh tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và tiêu hóa hồi tràng thì có sự khác biệt thống kê (P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa toàn phần cho kết quả về DM, OM, CP, EE, CF cao hơn so với phương pháp tiêu hóa hồi tràng. Từ khóa: Lục bình (Eichhonia crassipes), cám, bột cá tra, tiêu hóa toàn phần, tiêu hóa hồi tràng

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...