Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 4(2017) Trang: 537-544
Tạp chí: Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng thanh long dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 118 hộ trồng thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb – Douglas kết hợp với hàm hiệu quả phi kỹ thuật (technical inefficiency model) được sử dụng theo phương pháp ước lượng một giai đoạn bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả ước lượng cho thấy, hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng thanh long biến động trong khoảng 49,5%-97,4%, trung bình là 76,0%. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như diện tích, lượng phân kali và lượng lao động có tác động tích cực đến năng suất thanh long. Ngược lại,  lượng giống (số trụ/ha) có tác động ngược chiều với năng suất. Các yếu tố như trình độ học vấn, sự tham gia Hội, Đoàn thể, tập huấn kỹ thuật và tín dụng có mối quan hệ thuận với hiệu quả kỹ thuật. Cải thiện các yếu tố này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật cúa các hộ trồng thanh long.

Các bài báo khác
Số tạp chí 73(2017) Trang: 35-38
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Số tạp chí 14(2017) Trang: 32-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2017) Trang: 1-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
Số tạp chí 225(2017) Trang: 62-66
Tác giả: Phạm Tấn Nhã
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 25(2017) Trang: 61-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 4(2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
Số tạp chí 9-2017(2017) Trang: 36-42
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Số tạp chí 238(2017) Trang: 2-11
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...