Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương

In order to develop the country’s economy, the Government of Vietnam has tried to improve its FDI policy framework as already discussed, to attract not only FDI quantity but also the desired FDI quality. Generally, the Vietnamese government has introduced tax incentives for hi-tech FDI projects, FDI projects generating large employment, FDI in difficult socio-economic regions, FDI in target sectors such as agriculture, health and education, and FDI projects in special economic zones. The following sections critically investigate whether the patterns of FDI inflows in Vietnam have achieved the aims and targets of Vietnam’s government policies, and offer some evidence-based explanations for the actual outcomes of FDI flow to Vietnam. Theo yêu cầu phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã cố gắng phát triển và hoàn thiện các chính sách liên quan đến đầu tư trực tiếp FDI nhằm đảm bảo việc thu hút đầu tư trực tiếp FDI về số lượng và cả chất lượng. Nhìn chung, Chính phủ Việt Nam thể hiện ưu đãi chính sách về thuế đối với các dự án đầu tư trực tiếp FDI đối với lĩnh vực công nghệ cao, thu hút nhiều lao động, ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc những lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và những khu vực kinh tế đặc biệt. Những nghiên cứu trong phạm vi bài viết này sẽ phân tích, đánh giá các bên trong đầu tư trực tiếp FDI so với mục tiêu hướng tới và mục đích của Chính sách Việt Nam, đồng thời chứng minh, đưa ra những lý giải cho kết quả về thu hút đầu tư ở Việt Nam trong yêu cầu về phát triển bền vững.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...