Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1+2 Kỳ 2 2017(2017) Trang: 102-110
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của Bo đến hiện tượng đen xơ mít Thái siêu sớm.Thí nghiệm được thực hiện trên 16 cây mít Thái siêu sớm bốn năm tuổi tại Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ trong mùa nắng (1-6/2015) và mùa mưa (7-12/2015). Thí nghiệm có 4 nghiệm thức được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn, 4 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng với một cây. Nghiệm thức của thí nghiệm là liều lượng Bo bón vào đất bao gồm: đối chứng không bón, bón 5, 10 và 15 g B/cây ở thời điểm 15 ngày trước khi ra hoa và 15 ngày sau khi đậu quả. Mỗi cây thu 3 quả để khảo sát đặc điểm nông học, phẩm chất và hiện tượng đen xơ. Kết quả cho thấy hiện tượng đen xơ mít chỉ xuất hiện trong mùa mưa. Cây đối chứng không bón Bo có 41,3% quả/cây, 27% múi/quả và 31% xơ/quả bị đen xơ. Bón Bo liều lượng 5 g, 10 g hay 15 g B/cây ở giai đoạn 15 ngày trước khi ra hoa và 15 ngày sau khi đậu quả có hiệu quả là giảm tỷ lệ quả đen xơ, múi đen/quả, xơ đen/quả, vết đen trên múi và xơ mít, trong đó bón 15 g B/cây hoàn toàn không xuất hiện hiện tượng đen xơ. Bón Bo không có ảnh hưởng đến kích thước, khối lượng và phẩm chất quả mít Thái siêu sớm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...