Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 13(2B)(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thối quả là một trong những vấn đề nghiêm trọng gây nên những tổn thất đáng kể sau thu hoạch trên chôm chôm. Với mục đích hỗ trợ cho việc tìm ra các giải pháp kiểm soát bệnh sau thu hoạch trên chôm chôm một cách hiệu quả, đề tài: “Nghiên cứu tác nhân gây bệnh sau thu hoạch trên quả chôm chôm ở Đồng bằng sông Cửu Long” đã được thực hiện. Mục tiêu của nghiên cứu là phân lập, định danh và đánh giá điều kiện môi trường nuôi cây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các chủng nấm được phân lập.Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 chủng nấm được phân lập và định danh gồm: Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phomopsis mali, Lasmenia sp., Gliocephalotrichum cylindrosporum, Pestalotiopsis virgatula voucher,  Pestalotiopsis clavispora Fusarium verticillioides là tác nhân gây nên bệnh thối sau thu hoạch trên quả chôm chôm, trong đó hai chủng Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phomopsis mali là tác nhân gây bệnh nghiêm trọng nhất . Triệu chứng biểu hiện đặc trưng trên quả chôm chôm sau thu hoạch là thối lan mờ và thối đen. Các triệu chứng này có thể nhận dạng và nhìn thấy bằng mắt thường.Nhìn chung, tất cả chủng nấm này đều phát triển tốt trên 3 môi trường nuôi cấy PDA (potato dextrose agar), PCA (plate count agar) và MEA (malt extract agar) ở khoảng nhiệt độ tối thiểu 25-30oC và pH 6-8. Trong tất cả các nấm được phân lập, chủng Lasiodiplodia pseudotheobromae có khoảng nhiệt độ sinh trưởng rộng (15-35oC) và nấm Pestalotiopsis virgatulavoucher có thể phát triển ở nhiệt độ tương đối cao (45oC).

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...