Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 219(2017) Trang: 30-37
Tạp chí: Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng bột lông thủy phân được tạo từ lông gia cầm ủ với VK phân giải keratin Bacillus megaterium K79, với các mức độ khác nhau trong khẩu phần là 0 (NT ĐC), 2 (BL2), 5 (BL5), 8 (BL8) và 5% bột lông Meko (BLMK5) lên khối lượng gà, lượng thức ăn tiêu thụ, chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ sống và thân thịt của 250 con gà Ta Gò Công từ 5 đến 14 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẩu nhiên với 5 lần lặp lại. Lúc 14 tuần tuổi cho thấy việc bổ sung BL khác biệt về khối lượng gà thí nghiệm (P0,05). Hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất ở NT ĐC (3,73) và cao nhất ở BLMK5 (4,5)

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...