Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 1-2017(2017) Trang: 58-65
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài thực hiện nhằm xác định đặc điểm sinh học quá trình ra hoa, phát triển quả Thanh trà. Thí nghiệm thực hiện trên 10 cây Thanh trà 20 năm tuổi tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2016. Mỗi cây đánh dấu 10 chùm hoa để theo dõi quá trình ra hoa và sự nở hoa. Quả Thanh trà được thu 5 ngày/lần, mỗi lần thu 3 quả để đo kích thước và khối lượng quả. Xác đinh thời điểm thu hoạch bằng cách thu hoạch ở các thời điểm: 50, 55, 60, 65, 70 ngày sau khi đậu quả (SKĐQ). Kết quả cho thấy chùm hoa Thanh trà có 177,8±0,39 hoa/chùm hoa, trong đó tỷ lệ hoa lưỡng tính là 32,1% và hoa đực là 67,9%. Quá trình nở hoa của chùm hoa Thanh trà diễn ra trong 4 ngày. Hoa lưỡng tính nở từ 10:20 giờ đến 18:10 giờ ngày thứ nhất đến hết ngày thứ hai. Hoa đực nở vào 11:10 giờ đến 18:40 giờ ngày thứ ba đến hết ngày thứ tư. Hiện tượng rụng quả non tập trung ở giai đoạn 15 ngày SKĐQ, tỷ lệ đậu quả đạt 49,9%. Khối lượng quả Thanh trà tăng trưởng chậm trong 15 ngày đầu SKĐQ, tăng trưởng nhanh nhất ở giai đoạn 25-35 ngày SKĐQ và sau đó ổn định kích thước. Quả Thanh trà trưởng thành và có thể thu hoạch ở thời điểm 60-65 ngày SKĐQ, lúc này các chỉ tiêu về màu sắc phẩm chất và thành phần quả bắt đầu ít biến động, quả có phẩm chất tốt nhất (Độ Brix 12,85%, TA có giá trị 0,69 g/L, vitamin C là 12,76 mg/100 g)

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...