Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

hiên cứu nhằm tìm ra độ mặn thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ba khía. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức với các độ mặn khác nhau là (i) ương ấu trùng ba khía ở độ mặn 10‰, (ii) 15‰, (iii) 20‰, (iv) 25‰, (v) 30‰ và (vi) 35‰, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, bể ương có thể tích 120 lít, mật độ bố trí là 100 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong suốt quá trình ương các yếu tố môi trường đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng ba khía phát triển tốt, hình thái ba khía trãi qua 4 giai đoạn zoea, 1 giai đoạn megalopa rồi đến ba khía con, đến ngày ương thứ 17 thì hầu hết các nghiệm thức đều xuất hiện ba khía 1. Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ba khía 1 lớn nhất ở nghiệm thức 20 ‰ lần lược là 1,69 ± 0,04 mm và 16,9 ± 1,68 % khác biệt có ý nghĩa thống kê

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...