Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 227(2017) Trang: 1-8
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích mối quan hệ đa hình di truyền gen IGF1 với các tính trạng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của giống gà Tàu Vàng. Tổng số 218 gà trống Tàu Vàng được nuôi trong lồng cá thể từ 5-13 tuần tuổi để ghi nhận các tính trạng về kiểu hình. Đến tuần tuổi thứ 13, tất cả gà được giết mổ để đánh giá năng suất quày thịt và chất lượng thịt. Đa hình di truyền gen IGF1 đã được nhận diện tại vị trí A867C bằng kỹ thuật PCR/RFLP dưới sự hỗ trợ của enzyme cắt giới hạn HinfI. Tần số kiểu gen tại đột biến điểm trên quần thể nghiên cứu tuân theo định luật cân bằng Hardy-Weinberg. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa hình gen A867C có ảnh hưởng đến một số tính trạng về sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở giống gà Tàu Vàng (P

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...