Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 225(2017) Trang: 55-61
Tạp chí: Khoa hoc kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành với 200 gà mái Ác đẻ trứng 32-44 tuần tuổi nuôi khẩu phần bổ sung salmate hoặc kết hợp với hạt lanh ép đùn (HL) ở các mức độ 0 (đối chứng); 0,5; 1% salmate hoặc 0,5 và 1% salmate kết hợp với 3,5% HL lên năng suất sinh sản, thành phần axít béo của quả trứng, thời gian bảo quản lên chất lượng trứng và khả năng kháng oxy hóa với chất khử gốc tự do DPPH. Tiêu tốn thức ăn, năng suất và sản lượng trứng tăng có ý nghĩa ở các khẩu phần bổ sung salmate hoặc kết hợp với HL. Các khẩu phần có bổ sung HL làm tăng hàm lượng axít béo ω-3, ALA and DHA và giảm tỷ lệ  ω-6/ω-3 của lòng đỏ trứng. Khối lượng và chất lượng trứng không chịu ảnh hưởng của thức ăn bổ sung, nhưng thời gian tồn trữ làm giảm đơn vị Haugh, chỉ số lòng đỏ, lòng trắng, tỷ lệ lòng đỏ và lòng trắng. Thức ăn bổ sung và thời gian dự trữ ảnh hưởng lên khả năng khử gốc tự do DPPH, khẩu phần bổ sung 1% salmate có khả năng kháng oxy hóa thấp nhất. Kết quả thí nghiệm chỉ rằng bổ sung salmate hay kết hợp với HL làm tăng tỷ lệ đẻ và sản lượng trứng. Khẩu phần có bổ sung HL làm tăng hàm lượng axít béo ω-3, DHA và giảm tỷ lệ ω-6/ω-3 lòng đỏ trứng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...