Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 14(2017) Trang: 58-64
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mô hình tôm-lúa luân canh đang ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Góp phần làm nên thành công của mô hình đó là sự hiện diện của các nhóm vi sinh vật có lợi. Biến động mật độ của các nhóm vi sinh vật này chịu ảnh hưởng bởi giống lúa canh tác. Thí nghiệm được tiến hành qua hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất trồng một vụ lúa với giống lúa thí nghiệm và lúa đối chứng (1 bụi đỏ), giai đoạn thứ hai nuôi tôm sú sau khi vụ lúa kết thúc. Kết quả mật độ vi khuẩn trong nước (vi khuẩn tổng cộng, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter) cao nhất vào đợt thu thứ 6 ở ruộng thí nghiệm lần lượt là: 9,5×105CFU/mL; 1,6×105CFU/mL; 1,2×102MPN/mL; 9,5×101MPN/mL; ở ruộng đối chứng lần lượt: 1,6×105CFU/mL; 9,7×104CFU/mL; 9,5×101 CFU/mL; 7,5×101 CFU/mL. Tương tự, mật độ của vi khuẩn tổng cộng, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter trong mẫu bùn cao nhất cũng là đợt thu thứ 6 ở ruộng thí nghiệm là 1,3×106 CFU/g; 3,2×105 CFU/g; 2,1×103MPN/g; 1,2×103 MPN/g và ở ruộng đối chứng lần lượt: 7,5×105 CFU/g; 1,47×105 CFU/g; 9,5×102MPN/g; 7,5×102MPN/g. Kết quả này cho thấy mật độ vi khuẩn ở giống lúa lai cao hơn ở giống lúa đối chứng. Mật độ tăng dần từ đầu vụ lúa đến cuối vụ tôm, và mật độ trong bùn luôn cao hơn trong nước.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(110)(2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 14(6)(2017) Trang: 101 - 110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Số tạp chí ISBN 978-604-947-988-5(2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
Số tạp chí 3+4(2017) Trang: 183-189
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 20-25
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 12(2017) Trang: 21-29
Tạp chí: Công thương
Số tạp chí 3(112)(2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Vol. 15 No. 9(2017) Trang: 1170-1178
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...