Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 211(2019) Trang: 1-11
Tạp chí: Khoa Học và Đào Tạo Ngân Hàng
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH) đến hiệu quả tài chính của ngành Ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Thông tin thứ cấp thu thập từ năm 2013- 2017 của 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam. Sử dụng phương pháp phân tích nội dung, thống kê mô tả, mô hình hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, FEM và REM. Sau khi thực hiện kiểm định Breusch- Pagan Lagrange và kiểm định Hausman thì mô hình sai số chuẩn mạnh FEM là mô hình phù hợp nhất và kết luận là TNXH có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính (HQTC). Dựa trên kết quả này bài viết đề xuất một số hàm ý quản trị cho ngành Ngân hàng để tăng cường hiệu quả tài chính thông qua các hoạt động TNXH.

Các bài báo khác
Số tạp chí XXVI(2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
Số tạp chí 109(2019) Trang: 189-192
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 107(2019) Trang: 149-154
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 12(2019) Trang: 152-157
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...