Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 4(2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chi Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Liên kết:
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tương quan giữa thành phần loài và phân bố của trùng
bánh xe với một số chỉ tiêu môi trường nước ở khu vực vùng cửa sông Mỹ Thanh. Ba điểm thu mẫu với các
đặc điểm khác nhau được chọn bao gồm: (1) vùng nước ngọt, (2) vùng tiếp giáp ngọt - mặn và (3) vùng cửa
sông tiếp giáp biển. Mẫu định tính , định lượng trùng bánh xe và một số chỉ tiêu chất lượng nước được thu 1
lần/tháng trong thời gian 6 tháng mùa khô từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Phân tích thống kê đa
biến được sử dụng để đánh giá tương quan giữa chất lượng nước với sự phân bố và biến động quần thể trùng
bánh xe tại các điểm thu. Đã xác định được 48 loài trùng bánh xe thuộc 25 giống. Thủy vực nước ngọt có số
loài và mật độ trùng bánh xe cao hơn so với các thủy vực nước lợ và mặn. Kết quả phân tích thống kê đa biến
cho thấy có sự tương quan nghịch giữa thành phần và mật độ trùng bánh xe và độ mặn môi trường nước. Độ
mặn càng cao thì số lượng loài và mật độ luân trùng càng giảm; Có sự tương quan thuận giữa số lượng loài
luân trùng và hàm lượng TP; đặc biệt là các loài thuộc họ Brachionidae. Có thể sử dụng các loài thuộc họ này
làm sinh vật chỉ thị cho môi trường giàu dinh dưỡng
Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 164-172
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
Số tạp chí 85(2019) Trang: 46-51
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Số tạp chí 14(2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 12(2019) Trang: 161-164
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 2(2019) Trang: 41-46
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 1(2019) Trang: 84-89
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư
Số tạp chí 7 (128)(2019) Trang: 51-63
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 12 (380)(2019) Trang: 55
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 12(2019) Trang: 188 − 193
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Số tạp chí 21(2019) Trang: 270-284
Tạp chí: Journal of Economics and Development
Số tạp chí 1(2019) Trang: 566-575
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang - Tiềm năng, thực trạng, giải pháp"cộng đồng "


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...